Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου