Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο Α.001 (202009961/15-10-2020)