Ανακοινώσεις

5 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.177

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Εθνική Συμμετοχή e-SENS 2016-2017» πουχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου […]
5 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο B.371

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «The Once Only Principle Project (TOOP)» (Grant Agreement 737460) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. […]
4 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.085

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες  πολυτροπικής  μηχανικής μάθησης  και  επεξεργασίας  σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων […]
4 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.085

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες  πολυτροπικής  μηχανικής μάθησης  και  επεξεργασίας  σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων […]
4 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.196

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «i4SEA: Τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: Καινοτόμες ΤΠΕ και Μοντέλα Ανάλυσης» και με κωδικό […]
1 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 05-03-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 (05/03/2019) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου (04/03/2019) στις 12:00.
27 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.107

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201901287/27.02.2019 (ΑΔΑ:6ΗΘ4469Β7Τ-ΗΔΞ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201816181/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΤΕΥ469Β7Τ-ΘΜΘ)
27 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.350

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201816010/21-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘΩ4469Β7Τ-ΤΦΓ), στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & […]
27 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.087

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201816029/21.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «C.087 ‘UPGRADE’- UP skillinG […]
26 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο B.392

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει μια θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports – “SAURON”/ H2020-CIP-2016-2017» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του […]