Ανακοινώσεις

24 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.310

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201905853/24.05.2019 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖ469Β7Τ-8Ξ5) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201903423/05-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω109469Β7Τ-ΥΗΧ), στο […]
24 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.418

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – ΠΜΣ επανίδρυσης» (C.418) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) […]
24 Μαΐου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος»

Στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος κύκλος», υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η υποβολή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς εντύπου Δ1-01-Ε-01«Έντυπο Υποβολής Προτάσεων και Σκοπιμότητας Έργων»  https://eserv.kep.unipi.gr/MemberShip/ . […]
22 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 24-05-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24 Μαϊου 2019 (24/05/2019) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαϊου 2019 (23/05/2019) στις 14:00.
21 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.383

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905524/20.05.2019 (ΑΔΑ: ΡΠ85469Β7Τ-8ΟΤ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904334/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΡΟΛΕ469Β7Τ-4Μ2), στο […]
21 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.196

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905523/20.05.2019 (ΑΔΑ: Ρ072469Β7Τ-Υ7Ν) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201903078/02.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΓΗΙ469Β7Τ-ΒΧΦ), στο […]
21 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.320

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο Π.Μ.Σ. «MSc In Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)» (C.320) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την γραμματειακή υποστήριξη […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.997

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωποµε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/10/2019, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.112

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε […]