Γραμματεία

14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSITION: Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» και με κωδικό MIS 5031295, προτίθεται να χορηγήσει […]
14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.193

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «NETPHISH: Ανάπτυξη  καινοτόμου εργαλείου τελικού χρήστη για την προστασία από επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος”» και με κωδικό MIS 5032818, προτίθεται […]
14 Οκτωβρίου 2019

Οριστικά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.340 (Θέση 32)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914203/14.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΠ86469Β7Τ-ΓΥΞ) οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201909714/24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙΚΛ469Β7Τ-Ξ7Γ), στο […]
11 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.085

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες  πολυτροπικής  μηχανικής μάθησης  και  επεξεργασίας  σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων […]
11 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.461

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914151/11-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΣΥ469Β7Τ-ΕΣΗ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201912444/17-09-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 60ΣΕ469Β7Τ-ΣΗ5), στο […]
10 Οκτωβρίου 2019

Συνέχιση της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

7 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.760

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201913902 /04-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΥΧ469Β7Τ-Η8Ρ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910845/01.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 94ΔΝ469Β7Τ-ΡΥ5), […]
4 Οκτωβρίου 2019

Οριστικά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.340

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201913793 /03.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΡ469Β7Τ-ΨΞΩ) οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201909714/24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΙΚΛ469Β7Τ-Ξ7Γ), στο […]
3 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]
2 Οκτωβρίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο C.230 και C.231

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη […]