Γραμματεία

20 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.457 (202010411/29-10-2020)

της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010411 29/10/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΩΦ469Β7Τ-ΙΛΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «a cyberSecurity Platform […]
20 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.086 (202010412/29-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202011244 20/11/2020 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010412 29/10/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕΕΝ469Β7Τ-ΗΞΙ), στο […]
16 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.084 (202011090/13-11-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ:Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη […]
16 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.194 (202010015/16-10-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 06.11.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202010015/16-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΓΒΠ469Β7Τ-7ΕΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο«RECENT […]
16 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.193 (202010032/16-10-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 06.11.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202010032/16-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΠΗ469Β7Τ-98Ψ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο […]
13 Νοεμβρίου 2020

Είσοδος Κοινού στο ΚΕΠΠ τη Δευτέρα 16/11/2020

Γίνεται γνωστό ότι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 τα γραφεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα είναι κλειστά καθώς όλο το προσωπικό θα βρίσκεται σε τηλεργασία. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σε πρόσκληση εκδήλωσης […]
13 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.301 (202011067/13-11-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»-ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ- C.301» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο, με χρονική […]
12 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.122 (202009974/15-10-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202009974/15-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ4ΟΥ469Β7Τ-ΚΗΞ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «C.122 SOUNDSCAPES […]
12 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.229 (202009847/09-10-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202009847– 09/10/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ1Ε0469Β7Τ-ΦΑΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο […]
11 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.127 (202010021/16-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202011039/11.11.2020 (ΑΔΑ: 67ΒΖ469Β7Τ-ΝΙΓ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010021/16.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΥΥΑ469Β7Τ-5ΚΣ), στο […]