Γραμματεία

18 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.974 (202006390/06-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008965/18-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ13469Β7Τ-ΨΨΦ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006390/06.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:61ΨΗ469Β7Τ-09Ο), στο πλαίσιο […]
18 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.974 (202006388/06-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008964/18-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΕΕ469Β7Τ-Ξ1Θ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006388/06.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω013469Β7Τ–ΓΤΤ), στο […]
17 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.330 (202007175/24-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008958-17.09.2020 (ΑΔΑ: ΡΠ10469Β7Τ-ΕΚ1), προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202007175/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥ71469Β7Τ-ΧΘΕ), στο […]
16 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.341 (202006510/09-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008924/16.09.2020 (ΑΔΑ: 65ΟΤ469Β7Τ-ΒΝΧ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006510/09.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ27469Β7Τ-ΞΑ2).
16 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202008023/03-08-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202008023/03-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΒΗ4469Β7Τ-ΠΡ9), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.533 […]
16 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202007139/24-07-2020) για τη Θέση 2

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202007139/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΖΜ469Β7Τ-89Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.533 […]
16 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202007120/24-07-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202007120/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΜΕΗ469Β7Τ-ΜΩΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.533 […]
16 Σεπτεμβρίου 2020

Νέες Διευκρινίσεις για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)

11 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.494 (202008182/07-08-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202008182/07.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ05Φ469Β7Τ-ΕΑΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με  τίτλο beHEALTHIER […]
11 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.215 (202006695/16-07-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του από 04.09.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202006695/16.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ2ΥΗ469Β7Τ-ΘΗΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]