Γραμματεία

5 Δεκεμβρίου 2019

Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2019 και Προϋπολογισμού Έργων 2020

Α) Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2019 Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στον ΕΛΚΕ έως τη Δευτέρα 23/12/2019 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κτλ που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2019. Σε περίπτωση […]
4 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου A.001 (201908879/11-07-2019)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ. 201916835/2.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΙ41469Β7Τ-ΞΕΘ)  Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201908879- 11/07/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ :6ΠΙΡ469Β7Τ-ΞΔΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]
4 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (201916530/28-11-2019) / Ορθή Επανάληψη

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]
29 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.217 (201916715/29-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΣΥΣΥΦΟΣ – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Υψηλής απόδοσης και […]
29 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.490 (201916693/29-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «FACTLOG: Energy-aware Factory Analytics […]
28 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.193 (201914207/14-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201915903/19.11.2019 (ΑΔΑ6ΟΝΡ469Β7Τ-ΧΕΣ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201914207 – 14/10/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 941Ο469Β7Τ-Α00), […]
28 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.085 (201914152/11-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201916079/21.11.2019 (ΑΔΑ: 9Ε44469Β7Τ-ΦΩΜ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201914152/11.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : Ω45Σ469Β7Τ-3Α0), στο […]
27 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.095 (201916477/27-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Urban Innovative Actions (UIA) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «BeSecure – FeelSecure» πουχρηματοδοτείται […]
21 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.218 (201916084/21-11-2019)

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «IdeNtity verifiCatiOn with privacy-preservinG credentials for aNonymous and […]
21 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.631 (201915800/19-11-2019) / Ορθή Επανάληψη

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Peer Powered Cities and Regions – PROSPECT», που […]