Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.392 (202004453/18-05-2020)