Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο B.954 και B.955 (202001031/13-02-2020)