Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.974 (202006388/06-07-2020)