Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.974 (202006390/06-07-2020)