Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.085 (201914152/11-10-2019)