Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.086 (202010412/29-10-2020) για τη Θέση 1