Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.130 (202005644/19-06-2020)