Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.140 (202003552/10-04-2020)