Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.141 (202012130/03-12-2020)