Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.192 (202005362/05-06-2020)