Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.193 (201914207/14-10-2019)