Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.215 (202006695/16-07-2020)