Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.217 (202005346/04-06-2020)