Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.330 (202007175/24-07-2020)