Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.494 (202008182/07-08-2020)