Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.496 (202011839/01-12-2020)