Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (201914476/21-10-2019)