Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202007120/24-07-2020)