Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202007139/24-07-2020) για τη Θέση 1