Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό έργου C.846 (202112788/23-11-2021)