Διακηρύξεις Διαγωνισμών

15 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο Α.001 (202009961/15-10-2020)

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΚΕΠΠ). […]
13 Φεβρουαρίου 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο B.954 και B.955 (202001031/13-02-2020)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εκπαιδευτικό ταξίδι για τις ανάγκες του ΠΜΣ στη Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πειραιώς […]
20 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (201914476/21-10-2019)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201914476/21-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΚΙ0469Β7Τ-ΛΚΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.533 […]
2 Οκτωβρίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο C.230 και C.231

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη […]
31 Ιουλίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο C.533

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  και εγκατάσταση οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κ.ε. C.533) Π/Υ: […]
7 Μαΐου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο B.953

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμήςποιότητας για την παροχή υπηρεσιών […]
5 Απριλίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο C.230

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη […]
31 Οκτωβρίου 2018

Αποτέλεσμα Πρακτικού Αξιολόγησης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο Β383

Εγκρίνεται Το αποτέλεσμα του με αρ. πρωτ. 201811891/10.10.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών προώθησης και εκπαίδευσης αλιευτικού τουρισμού στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810806/19.09.2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού […]
30 Οκτωβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο C130

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού και σχετικού λογισμικού δύο (2) σταθμών εργασίας χρηστών καθώς και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης […]
20 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο Β383

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών προώθησης και εκπαίδευσης αλιευτικού τουρισμού στο πλαίσιο […]