Γενικές Ανακοινώσεις

16 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020), σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με στόχο τη αντιμετώπιση της […]
13 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου C.195

17 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου C.195

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το έργο με τίτλο «Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα  του  μελανώματος  σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση (TRANSITION)» και με κωδικό MIS 5031295 και κωδικό ΚΕΠΠ C.195 που εντάσσεται στο πλαίσιο του […]
1 Οκτωβρίου 2019

Πρόγραμμα Proof of Concept 2019 (Υποβολή Προτάσεων 3ου κύκλου)

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον 3ο κύκλο εγγραφής και υποβολής των προτάσεων του προγράμματος Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών είναι ενεργή.
1 Αυγούστου 2019

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίὠν σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020

4 Ιουνίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος» (Συχνές Ερωτήσεις)

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (1η) έκδοση του αρχείου «Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορά σε ορθή επανάληψη της απάντησης της ερώτησης 61, όπου πλέον αναφέρονται οι ακριβείς προϋποθέσεις κάτω από […]
28 Μαΐου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος» (Παράταση Υποβολής)

 Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – […]
24 Μαΐου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος»

Στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος κύκλος», υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η υποβολή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς εντύπου Δ1-01-Ε-01«Έντυπο Υποβολής Προτάσεων και Σκοπιμότητας Έργων»  https://eserv.kep.unipi.gr/MemberShip/ . […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

5 Απριλίου 2019

Ενημέρωση για εκδήλωση: Παρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της […]