Νέες Διευκρινίσεις για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ118 (3532/23-07-2020)