Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ131 (3935/04-09-2020)