Πολιτική Ποιότητας

Τ ο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως κύριο σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη και καταξίωση της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η Πολιτική Ποιότητας του ΚΕΠΠ βασίζεται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών υλοποίησης έργων αλλά και διαδικασιών διαρκούς βελτίωσης για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις δραστηριότητές του.

Στόχος του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων, επιτυγχάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων με διαφάνεια στη διαχείριση όλων των συναλλαγών.

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στους τομείς της πληροφορικής και της επικοινωνίας, αλλά και των πάσης φύσεως επιστημονικών εξελίξεων τόσο των οργανωτικών μεθόδων όσο και της εκπαίδευσης.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των ερευνητικών δραστηριοτήτων προκαθορίζεται από το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού, καλλιεργείται κλίμα προώθησης της καινοτομίας στην έρευνα και τη διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις σχεδιασμού ενός πρότυπου μοντέλου διαχείρισης έργων αλλά και για τη δημιουργία εργαλείων ταχείας και αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο με τους φορείς χρηματοδότησης όσο και με τους εσωτερικούς χρήστες, συνεργάτες και προμηθευτές.

Η Πολιτική του ΚΕΠΠ αφορά σε όλο το προσωπικό του. Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην εφαρμογή και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε η Ποιότητα να αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους. Η Πολιτική Ποιότητας επαναπροσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλισθούν η καταλληλότητά της και η προσαρμογή της σε διαφοροποιήσεις του θεσμικού περιβάλλοντος αλλά και των αναγκών του ΚΕΠΠ.