Ερευνητική Πολιτική

Χρηματοδοτήσεις ΚΕΠΠ

Μέτρα για την Ενίσχυση της Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Στόχος των μέτρων είναι να προδιαγραφεί ένα σύνολο δράσεων, το οποίο θα βοηθήσει τα μέλη ΔΕΠ και το υπόλοιπο ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς έμμεσα ή άμεσα στην ερευνητική προσπάθειά τους με συνακόλουθη αύξηση της συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, το Κέντρο Ερευνών πρέπει να συμβάλλει στη χάραξη της Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και να διευκολύνει την υλοποίησή της. Συνεπώς προτείνονται δράσεις που έχουν ως σκοπό:

 • Την προβολή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Την ενίσχυση των προσπαθειών του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς ώστε να δημιουργηθεί υψηλού επιπέδου ερευνητική παράδοση.
 • Την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εξωστρεφούς ανάπτυξης του Κέντρου Ερευνών.

Η δυνατότητα και το ύψος χρηματοδότησης των δράσεων εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του Κέντρου Ερευνών, δηλαδή εξαρτάται από τα διαθέσιμα υπόλοιπα μετά την αφαίρεση των ποσών που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων αναγκών καθώς και των απαραίτητων δανειοδοτήσεων υφιστάμενων έργων.

Ανά οικονομική χρήση, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει ποιες δράσεις θα υποστηριχθούν, το ποσό που θα διατεθεί (συνολικά ή ανά κατηγορία), καθώς και την διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων ανά δράση από τα μέλη ΔΕΠ. Τροποποιήσεις μπορούν να υπάρξουν και ενδιάμεσα της οικονομικής χρήσης, αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του ΚΕΠΠ.

Οι δράσεις που αναλαμβάνει το Κέντρο Ερευνών για την ενίσχυση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς  κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Ενίσχυση ερευνητικού δυναμικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Αναβάθμιση ερευνητικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Δαπάνες προβολής ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Ενίσχυση έργων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οι δράσεις αυτές αναλύονται στις επόμενες ενότητες.

3.1 Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Συνεργατών Μελών ΔΕΠ

Καθιερώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταδιδακτορικών ερευνητών (post-doctoral researchers) που έχουν ορισθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κάθε μεταδιδακτορικός ερευνητής θα πρέπει να συνεργάζεται με μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς υποβάλλει πρόταση προς το Κέντρο Ερευνών. Η πρόταση πρέπει να αφορά συγκεκριμένο ερευνητή και να έχει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι να σχετίζονται με την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτούμενης έρευνας (προκειμένου να υπάρξει και απόσβεση της επένδυσης του Κέντρου Ερευνών).

Το χρονικό διάστημα της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Για κάθε μέλος ΔΕΠ, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Κέντρο Ερευνών έως ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής, στην κατηγορία αυτή, ανά έτος. Η προσφερόμενη οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος υποτροφίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε αντίστοιχη κατηγορία.

Οι προτάσεις των μελών ΔΕΠ αξιολογούνται και (ορισμένες εξ αυτών) εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την πληρότητα, τις προοπτικές, καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων προτάσεων του μέλους ΔΕΠ.

Επί πλέον καθιερώνεται η δυνατότητα ενίσχυσης των μεταδιδακτορικών ερευνητών για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης εργασιών, συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και σε θερινά σχολεία. Ο αριθμός των δράσεων ανά μεταδιδακτορικό φοιτητή αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών. Απαιτείται προέγκριση (μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου) από την Επιτροπή Ερευνών.

3.2 Ενίσχυση Υποψηφίων Διδακτόρων

Καθιερώνεται η δυνατότητα ενίσχυσης υποψηφίων διδακτόρων για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης εργασιών, συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και σε θερινά σχολεία. Ο αριθμός των συνεδρίων/θερινών σχολείων ανά διδακτορικό φοιτητή αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών. Απαιτείται προέγκριση (μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου) από την Επιτροπή Ερευνών.

3.3 Ενίσχυση Ομότιμων Καθηγητών

Καθιερώνεται η δυνατότητα ενίσχυσης ομότιμων καθηγητών που δραστηριοποιούνται ερευνητικά για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η ενίσχυση αφορά στην κάλυψη δαπανών ταξιδιών για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Απαιτείται έγκριση (μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου) από την Επιτροπή Ερευνών.

Ειδικά για τη συμμετοχή ομότιμων καθηγητών σε συνέδρια, το ΚΕΠΠ θα καλύπτει τη δαπάνη με ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά ημερολογιακό έτος το 50% των ορίων που ισχύουν για τα μέλη ΔΕΠ.

3.4 Ενίσχυση Συμβασιούχων Διδασκόντων

Καθιερώνεται η δυνατότητα ενίσχυσης συμβασιούχων διδασκόντων, οι οποίοι απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σύμφωνα με το ΠΔ 407/80, για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και θερινά σχολεία. Ο αριθμός των συνεδρίων/θερινών σχολείων ανά συμβασιούχο διδάσκοντα αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών. Απαιτείται προέγκριση (μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου) από την Επιτροπή Ερευνών.

3.5 Ενίσχυση Διοικητικών Υπαλλήλων

Καθιερώνεται η δυνατότητα ενίσχυσης του Διοικητικού Προσωπικού με διδακτορικό τίτλο, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ σε ένα επιστημονικό συνέδριο/θερινό σχολείο. Ο αριθμός των συνεδρίων/θερινών σχολείων ανά Διοικητικό Υπάλληλο αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών. Απαιτείται προέγκριση (μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου) από την Επιτροπή Ερευνών.

Καθιερώνεται η δυνατότητα αναβάθμισης του ερευνητικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέσω αξιοποίησης πόρων του Κέντρου Ερευνών.

Ο εξοπλισμός μπορεί να προορίζεται για μέλη ΔΕΠ, θεσμοθετημένα εργαστήρια, ή ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ΕΕ δύναται να αποφασίζει, μετά από σχετικό αίτημα, την αγορά εγχειριδίων, λογισμικών και εξοπλισμού που αναβαθμίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ.

Τα μέλη ΔΕΠ υποβάλλουν τις προτάσεις τους, μια φορά ανά έτος, στις προθεσμίες που προκηρύσσει το Κέντρο Ερευνών. Οι προτάσεις υφίστανται επεξεργασία και υπόκεινται σε έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Οι εγκεκριμένες προτάσεις υλοποιούνται μέσω των διαδικασιών Προμηθειών – Εκτελέσεων Εργασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΚΕΠΠ.

5.1 Αναζήτηση Συνεργασιών και Ετοιμασία Προτάσεων

Καθιερώνεται η δυνατότητα κάλυψης δαπανών ταξιδιών για μέλη ΔΕΠ, τα οποία αναζητούν συνεργασίες ή/και ετοιμάζουν προτάσεις χρηματοδοτούμενης έρευνας.

Μέλη ΔΕΠ μπορούν να ζητήσουν με τεκμηριωμένη αίτησή τους ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών αναγκαίων για τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις που αποσκοπούν στην αναζήτηση συνεργασιών.

Μέλη ΔΕΠ που ετοιμάζουν πρόταση διεκδίκησης ερευνητικού έργου, χρηματοδοτούμενου από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, μετά από ανοικτή δημόσια πρόσκληση ή εκδήλωση ειδικού ενδιαφέροντος από Δημόσιο Φορέα, μπορούν να ζητήσουν με τεκμηριωμένη αίτησή τους ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών ταξιδιών, αναγκαίων για τη σύνταξη/υποβολή της πρότασης (π.χ. μετακίνηση στο εξωτερικό ή εσωτερικό για τη συγκρότηση ένωσης φορέων, κοινοπραξίας, κλπ., συμβολαιογραφικά ή ταχυδρομικά έξοδα).

Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει με βάση την τεκμηρίωση, το στάδιο ωρίμανσης και τις εκτιμήσεις των μελών της για τις προοπτικές της πρότασης.

Οι ενισχύσεις αυτής της κατηγορίας επιστρέφονται, μέσω αυξημένης παρακράτησης του Κέντρου Ερευνών, αν η πρόταση εγκριθεί.

5.2 Ενίσχυση Δραστηριοτήτων Επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών

Καθιερώνεται η δυνατότητα ενίσχυσης μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές καθοδήγησης υποψήφιων διδακτόρων οποιουδήποτε Πανεπιστημίου, είτε εκτός Ελλάδας, είτε στην Ελλάδα αλλά εκτός Νομού Αττικής. Η ενίσχυση αφορά την κάλυψη δαπάνης ενός ταξιδιού ανά έτος, σχετικού με την ερευνητική δραστηριότητα. Απαιτείται προέγκριση (μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου) από την Επιτροπή Ερευνών.

5.3 Συνέδρια/Θερινά Σχολεία/Διαλέξεις

5.3.1 Ενίσχυση Διοργάνωσης Επιστημονικών Συνεδρίων/θερινών σχολείων (summer school)/ Διαλέξεων

α) Ενίσχυση Διοργάνωσης Επιστημονικών Συνεδρίων/θερινών σχολείων (summer school)

Μέλος ΔΕΠ, το οποίο αναλαμβάνει την διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου διεθνούς κύρους στην Ελλάδα, μπορεί να ζητήσει μερική χρηματοδότηση.

Καθιερώνεται η ενίσχυση των μελών ΔΕΠ για διοργάνωση εξειδικευμένων επιστημονικών θερινών σχολείων τα οποία διοργανώνονται στην Ελλάδα από ένα Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου.

Η διεξαγωγή των δράσεων συνεδρίων/θερινών σχολείων χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιηθεί εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έως του ποσού που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το ποσό χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά πληρωμές τιμολογίων σχετικών με την συγκεκριμένη δράση και όχι άλλες δαπάνες π.χ. αμοιβές.

Προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση είναι:

 • Να εμφανίζεται ευκρινώς ότι το ΚΕΠΠ είναι χορηγός στο επίσημο πρόγραμμα του επιστημονικού συνεδρίου/θερινού σχολείου και στα πρακτικά του συνεδρίου ή των διαλέξεων του θερινού σχολείου.
 • Το αίτημα του Μέλους ΔΕΠ να συνοδεύεται από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής όπου να αναφέρεται ρητά ότι η διεξαγωγή της εκδήλωσης (συνέδριο/θερινό σχολείο) εγκρίνεται από το Τμήμα ή την Κοσμητεία, και να φαίνεται ότι η εκδήλωση αυτή οργανώνεται ή συνδιοργανώνεται με το Τμήμα ή με την Κοσμητεία. Δηλαδή να δηλώνεται ότι το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Τμήματος ή της Σχολής.
 • Το συνέδριο πρέπει να έχει call for papers, program committee (reviewers) και η αξιολόγηση να γίνεται επί του πλήρους άρθρου.

Για την κατηγορία αυτή θα υπάρχει πρόσκληση υποβολής αιτημάτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί ορθός προγραμματισμός θα υπάρχει προέγκριση των ανωτέρω δράσεων (μετά την εξέταση των αιτημάτων από την Επιτροπή Ερευνών). Αν κατά την διάρκεια της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η Επιτροπή Ερευνών δεν θα προχωρήσει στην χρηματοδότηση τους.

β) Ενίσχυση Διοργάνωσης Διαλέξεων

Καθιερώνεται η δράση χορηγίας των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θα γίνει πρόγραμμα στο ΚΕΠΠ που θα αφορά χορηγία για κάθε Σχολή. Αυτή η χορηγία δίνεται προκείμενου να δοθεί η δυνατότητα στις Σχολές στα πλαίσια των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων και της προβολής του Πανεπιστημίου να καλούν επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους για διαλέξεις (θα καλύπτονται εισιτήριο, 2 διανυκτερεύσεις και έξοδα φιλοξενίας – γεύμα).

Επιστημονικός Υπεύθυνος θα είναι ο εκάστοτε Κοσμήτορας της Σχολής, και η χορηγία θα πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας της Σχολής. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Σχολή αφορά το τρέχον ημερολογιακό έτος και δεν μεταφέρεται το αδιάθετο υπόλοιπο  του τρέχοντος έτους σε επόμενο έτος.

5.3.2 Ενίσχυση Συμμετοχής σε συνέδρια/θερινά σχολεία

Δικαίωμα χρηματοδότησης από το ΚΕΠΠ για συμμετοχή σε συνέδρια έχουν τα μέλη ΔΕΠ, οι ομότιμοι καθηγητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι ΜεταΔιδάκτορες Συνεργάτες Μελών ΔΕΠ, οι συμβασιούχοι διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80, και το Διοικητικό Προσωπικό με διδακτορικό τίτλο, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.

Γενικά χαρακτηριστικά της δράσης:

 • Με το αίτημα για προέγκριση πρέπει ο αιτών να καταχωρεί και το link της ιστοσελίδας του συνεδρίου/θερινού σχολείου, προκειμένου να πραγματοποιείται ο πρώτος έλεγχος.
 • Δεν υπάρχει πλέον η δέσμευση να υποβάλλεται το αίτημα της προέγκρισης δυο μήνες πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού.
 • Για να προχωρήσει η Επιτροπή στην έγκριση της αποπληρωμής της δαπάνης πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Για τα συνέδρια:
  1. Άδεια μετακίνησης του μέλους ΔΕΠ
  2. Πρόσκληση για υποβολή άρθρων ή περιλήψεων άρθρων
  3. Επιτροπή Προγράμματος Επιστημονικού Συνεδρίου (Program Committee)
  4. Πρακτικά συνεδρίων (proceedings) ή τόμος περιλήψεων (book of abstracts)
  5. Acknowledgement που να αναφέρεται το εξής λεκτικό: The publication of this paper has been partly supported by the University of Piraeus Research Center.

To Acknowledgement πρέπει να υπάρχει στο άρθρο, στην παρουσίαση, ή και στο abstract αν δεν υπάρχει άρθρο και είναι Poster. Ως  επιστημονική εργασία μπορεί να θεωρηθεί και το σύνολο των Πρακτικών του Συνεδρίου/Τόμου διαλέξεων του θερινού σχολείου, οπότε μπορεί να ενισχυθεί ο Συντάκτης των πρακτικών (Editor) για την συμμετοχή του στο Συνέδριο ακόμη και αν δεν έχει παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο αυτό. Το συνέδριο πρέπει να είναι διεθνούς κύρους και ο Εκδοτικός Οίκος διεθνώς αναγνωρισμένος για την έκδοση πρακτικών συνεδρίων.

 • Για τα Θερινά σχολεία (Summer School):
  1. Πρόγραμμα
  2. Τόμος διαλέξεων

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΠ θα αναρτηθεί λίστα των συνεδρίων/θερινών σχολείων καθώς και τα άρθρα τα οποία υποβλήθηκαν με την χρηματοδότηση του ΚΕΠΠ.

 • Δεν καλύπτονται με ενίσχυση Προεδρεύοντες σε επί μέρους συνεδρίες (sessions).

Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης ανά μετακίνηση, θα διαμορφώνεται κάθε φορά με απόφαση Επιτροπής Ερευνών.

Στα ανωτέρω όρια συμπεριλαμβάνονται:

 • έξοδα διανυκτέρευσης: ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών
 • εισιτήρια μέσων μεταφοράς για μετακίνηση με αεροπλάνο (οικονομική θέση), πλοίο, τρένο, λεωφορείο. Για μετάβαση με αυτοκίνητο, χιλιομετρική αποζημίωση η οποία ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, με ανώτατο όριο την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης ή της πλησιέστερης σ’ αυτήν διαδρομής.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ημερήσια αποζημίωση.

Για τις μετακινήσεις των μελών της ΕΕ και του προσωπικού της Γραμματείας του ΚΕΠΠ, ισχύουν τα προαναφερθέντα.

5.4 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Παραμένει η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των μελών ΔΕΠ που δημοσιεύουν σε αποκλειστικά ανοικτής πρόσβασης επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. Απαραίτητη προϋπόθεση στο άρθρο να υπάρχει το acknowledgement (με το λεκτικό που ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω) και της ιδιότητας (affiliation University of Piraeus), ως μέλους του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

5.5 Χρηματοδότηση Ερευνητικών Εργασιών

Καθιερώνεται δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για την εκπόνηση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών από μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή, μετά από πρόταση που μπορεί να καταθέσει κάθε ενδιαφερόμενος μία φορά ανά διετία. Κάθε ερευνητική εργασία πρέπει να καταλήγει σε τελικό παραδοτέο το οποίο θα είναι άρθρο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό.

5.6 Συνδρομές, Συμμετοχή σε Φορείς Προτυποποίησης (standardization bodies) και Υποστήριξη για Ευρεσιτεχνίες

Μέλος ΔΕΠ μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση για συνδρομές που αφορούν την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δεν χρηματοδοτούνται συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά.

Οι συνδρομές, οι οποίες γίνονται με χορηγία του ΚΕΠΠ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΠ και θα είναι προσβάσιμες στην ακαδημαϊκή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μέλος ΔΕΠ μπορεί να ζητήσει κάλυψη εξόδων για εγγραφή σε φορείς προτυποποίησης. Θα συνεκτιμάται το κατά πόσο τα έξοδα αυτά μπορούν να καλυφθούν από έργα του μέλους ΔΕΠ.

Μέλος ΔΕΠ μπορεί να ζητήσει οικονομική και νομική υποστήριξη από το Κέντρο Ερευνών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας. Η κατανομή των σχετικών δικαιωμάτων προσδιορίζεται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, χωρίς το ποσοστό συμμετοχής του Κέντρου Ερευνών  να είναι δυνατόν να υπερβεί το 20%. Θα συνεκτιμάται το κατά πόσο τα έξοδα αυτά μπορούν να καλυφθούν από έργα του μέλους ΔΕΠ.

5.7 Φυλλάδια και Πληροφοριακά Συστήματα

Μέλη ΔΕΠ που είναι διευθυντές θεσμοθετημένων εργαστηρίων μπορούν να ζητούν κάλυψη δαπανών δημοσιότητας για την έκδοση φυλλαδίων, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις δυνατότητες των αντίστοιχων εργαστηρίων.

Για την διευκόλυνση συνεργασιών το Κέντρο Ερευνών δημιουργεί web-based πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα παρουσιάζει τις ερευνητικές δραστηριότητες μελών ΔΕΠ, εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων.

5.8 Δαπάνες Προβολής μέσω δράσεων του ΚΕΠΠ και του Πανεπιστημίου

Στα μέτρα χρηματοδότησης από το ΚΕΠΠ εντάσσονται οι διάφορες δαπάνες που αφορούν  την προβολή του ΚΕΠΠ και του Πανεπιστημίου Πειραιώς (δαπάνες για συνέδρια, μετακινήσεις, εκδηλώσεις).

6.1 Προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις

H Επιτροπή Ερευνών δανειοδοτεί με τη μορφή προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού έργα τα οποία έχουν εγκριθεί από τον φορέα χρηματοδότησης, αλλά δεν έχουν ταμειακό διαθέσιμο, κυρίως για κάποιον από τους παρακάτω λόγους.

 • Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει καταβληθεί η αρχική δόση από τον φορέα χρηματοδότησης (το έργο διανύει το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης και της καταβολής της αρχικής δόσης από τον φορέα χρηματοδότησης στον Ειδικό Λογαριασμό).
 • Η υλοποίηση του έργου πλησιάζει στη λήξη, η αποπληρωμή των δαπανών του έργου πρέπει να γίνει μέχρι τη λήξη, και η τελική δόση (αποπληρωμή) του έργου δεν έχει ληφθεί από τον φορέα χρηματοδότησης ή δεν αναμένεται να ληφθεί μέχρι το τέλος του έργου.
 • Το έργο έχει λήξει, δεν έχει καταβληθεί η αποπληρωμή από τον φορέα χρηματοδότησης και απαιτείται η κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου έχει υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Το αίτημα ταμειακής διευκόλυνσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά εισήγηση προς την Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση χορήγησης προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης, καθώς και συμπληρωμένο σχετικό Έντυπο (ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ) όπου αναλύονται οι δαπάνες προς κάλυψη. Για τη χορήγηση της προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης ο διαχειριστής του έργου βεβαιώνει την επιλεξιμότητα των δαπανών και ο υπεύθυνος λογιστηρίου την ταμειακή ρευστότητα, σε σχετικό Έντυπο (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ).

Καθιερώνεται η ενίσχυση με τη μορφή δανείου για την απρόσκοπτη συνέχιση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του όταν υπάρχει καθυστέρηση στην εισροή της χρηματοδότησης ή όταν προαπαιτείται η δήλωση δαπανών για τη χρηματοδότηση του έργου, μετά από αίτημα στην Επιτροπή Ερευνών. Το δάνειο θα επιστρέφεται αυτομάτως αμέσως μετά την εκταμίευση ποσών στο λογαριασμό των έργων.

6.2 Έργα Κοινωνικού Ενδιαφέροντος

Υπεύθυνοι έργων κοινωνικού ενδιαφέροντος, από τα οποία δεν προκύπτουν αμοιβές για μέλη ΔΕΠ, δύνανται να ζητούν τη συμμετοχή του Κέντρου Ερευνών στα Έργα αυτά μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Για την έγκριση του αιτήματος συνεκτιμάται η συμβολή του Έργου στην απόκτηση εμπειρίας σε θέματα που αποτελούν κύριες συνιστώσες της επίσημης πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, όπως αυτή εκφράζεται από τους αντίστοιχους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς.