Ν.4610/2019

12 Σεπτεμβρίου 2019

Εφαρμογή του Ν.4610/2019 σχετικά με με τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων και προγραμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: Το άρθρο 65 του Ν. 4485/2017 Το άρθρο 72 παρ. 6 του νόμου 4610/2019 Προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, η οποία έχει ως εξής: «3. Οι δαπάνες μετακίνησης […]