201713614/30-11-2017

17 Ιανουαρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έργου B677

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201713614/30.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΖΣΦ469Β7Τ-ΛΥ0), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BigDataStack: […]
1 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β677

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «BigDataStack: High-performance data-centric stack for big data applications and operations» (Grant Agreement 779747) που χρηματοδοτείται από την […]