201802010/01-03-2018

3 Απριλίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C162

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201802010/01-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΣΑ469Β7Τ-Λ0Π), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «C.162 cYbersecurity […]
2 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C162

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «cYbersecurity Awareness and Knowledge Systemic High–level Application –YAKSHA»» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση […]