201807455/02-07-2018

3 Αυγούστου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου C213

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201807455/02.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖΨ2469Β7Τ-39Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών […]
2 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C213

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων (IntelTriage)» και με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-02489», […]