201807655/04-07-2018

3 Αυγούστου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου C217

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201807655/04.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΔΒΔ469Β7Τ-90Ζ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΣΥΣΥΦΟΣ […]
4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C217

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΣΥΣΥΦΟΣ – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας για τη Συμπίεση και διαχείριση ΥπερΦασματικών δεδΟμένων εικόναΣ» και με […]