201807790/10-07-2018

14 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B729

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201807790/10-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΥ5469Β7Τ-Τ9Σ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Β.729 Big […]
11 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B729

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «B.729datACRON: Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης […]