201807838/11-07-2018

27 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου C078

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201807838/11-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΗΡΜ469Β7Τ-Κ0Π), στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ 2018-2019 /Βασική Δράση […]
13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C078

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, για το 2018-2019», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, […]