201807891/11-07-2018

26 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου C165

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201807891/11.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΝΖΕ469Β7Τ-ΘΣΧ), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε […]
13 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C165

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201807891/11.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΝΖΕ469Β7Τ-ΘΣΧ), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε […]
11 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C165

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα υλοποιήσει κατά το διάστημα από 01/10/2018 – 30/09/2019 την Πράξη με και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού […]