201808339/20-07-2018

13 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B382

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201808339/20.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΗΞΗ469Β7Τ-Ζ12), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CrowdHEALTH — Collective wisdom driving public health […]
20 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B382

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «CrowdHEALTH —Collective wisdom driving public health policies» (Grant Agreement 727560) που χρηματοδοτείται από την […]