201810402/07-09-2018

4 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου B649

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810402-07/09/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Β.649 Market uptake of Solar […]
7 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B649

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2020 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]