201810806/19-09-2018

31 Οκτωβρίου 2018

Αποτέλεσμα Πρακτικού Αξιολόγησης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο Β383

Εγκρίνεται Το αποτέλεσμα του με αρ. πρωτ. 201811891/10.10.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών προώθησης και εκπαίδευσης αλιευτικού τουρισμού στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810806/19.09.2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού […]
20 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο Β383

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών προώθησης και εκπαίδευσης αλιευτικού τουρισμού στο πλαίσιο […]