201810870/21-09-2018

31 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B.383

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ. 201812240/26.10.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810870/21.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:62ΠΥ469Β7Τ-43Ω), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου […]
30 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.213

Ανακοινώνονται το αποτέλεσμα του με αρ. πρωτ. 201812286/26.10.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810870/21.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΦ61469Β7Τ-ΥΥ2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου […]
21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C213

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων (IntelTriage)» και με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-02489», […]