201811690/03-10-2018

30 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.192

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του με αρ. πρωτ. 201812288/26.10.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201811690/03.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΨΨΒΩ469Β7Τ-4ΡΣ), στο πλαίσιο υλοποίησης […]
3 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C192

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Ενσωματωμένων Λύσεων ασφάλειας για τεχνολογίες Internet of Things σε ηλεκτρονικές υπηρεσίας Υγείας (ΜΕΛΙΤΥ)» και με κωδικό […]