201811967/12-10-2018

14 Νοεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.104

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201811967/12-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ω0ΝΝ469Β7Τ-Κ92), στο πλαίσιο του έργου «Μετάβαση στην πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και της […]
12 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C104

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Μετάβαση στην πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και της παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής», προτίθεται να συνεργαστεί […]