201812375/30-10-2018

29 Νοεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.686

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 201812375/30.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΤΣ469Β7Τ-3ΥΧ), για το έργο με κωδικό Β.686 και τίτλο […]
30 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.686

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «FutureTPM / Future Proofing the Connected World: A Quantum-Resistant Trusted Platform Module» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του […]