201813263/29-11-2018

29 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.229

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 02/08/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου. Παρακαλούνται όλοι οι […]