201816010/21-12-2018

27 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.350

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201816010/21-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘΩ4469Β7Τ-ΤΦΓ), στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & […]
21 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.350

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες, 1ος Κύκλος, κ.ε. C350, προκηρύσσεται μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για την «Υποστήριξη […]