201900815/19-02-2019

24 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.260

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201904861/24.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ9Ξ0469Β7Τ-8ΝΡ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201900815-19/02/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Κ43469Β7Τ-ΤΒΥ), στο πλαίσιο […]
19 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.260

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία 1ος Κύκλος, Επανίδρυση» (κ.ε. C.260) του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας […]