201901126/26-02-2019

28 Μαρτίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B.392

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201902734/28-03-2019 (ΑΔΑ: Ε5ΚΥ469Β7Τ-Α1Χ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901126/26-02-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΚΒΩ469Β7Τ-ΩΥΞ), στο […]
26 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο B.392

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει μια θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports – “SAURON”/ H2020-CIP-2016-2017» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του […]