201901777/05-03-2019

24 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.371

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201904867/24.04.2019 (ΑΔΑ: 69ΩΑ469Β7Τ-ΠΗΙ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901780/05.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΝΤΟ469Β7Τ-ΙΤ).
5 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο B.371

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «The Once Only Principle Project (TOOP)» (Grant Agreement 737460) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. […]